Dobré ráno, je čtvrtek 23.5.2024, 8:12. Dnes má svátek Vladimír, zítra Jana.
Detail

Zapojení Obce Pičín do systému EKO-KOM a informace o odpadovém hospodářství Obce Pičín

2024-01-01 11:04:34 | obec ©

Obec Pičín, stejně jako řada dalších měst a obcí, zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Provozuje ve smyslu zákona o odpadech systém nakládání s komunálními odpady (tj. shromažďování, sběr, svoz, přepravu, třídění, využívání a odstraňování odpadů). Tato činnost se řídí obecně závaznými vyhláškami a dalšími legislativními předpisy.


Pro rok 2024 uzavřela Obec Pičín smlouvu na svoz tříděných odpadů a komunálních odpadů s firmou Technické služby města Příbrami. Pravidla obecního systému odpadového hospodářství stanoví Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Poplatková povinnost pro rok 2024 je stanovena Obecně závaznou vyhláškou Obce Pičín č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatková povinnost je pro rok 2024 stanovena na 1000 Kč na poplatníka. Poplatníkem je osoba trvale hlášena v obci Pičín nebo majitel nemovitosti, kde není nikdo trvale hlášen.
V roce 2024 budou u jednotlivých domů šedé popelnice ve vlastnictví občanů a žluté popelnice na plast a nápojové kartony, které jsou v majetku Obce Pičín. Popelnicee budou v letošním roce sváženy vždy ve čtvrtek podle rozpisu svozů, který je zveřejněn na úřední desce a v tištěné formě je k dispozici v kanceláři Obce Pičín. Budou sváženy vždy jeden týden žluté popelnice a druhý týden šedé popelnice na směsný odpad. Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony). V obci Pičín k dispozici hnízda a sběrné místo, kde jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad - na Vršku, u bytovek, u eřejného prostranství vedle restaurace a za restaurací. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou o stanovení obecního systému odpadového hospodářství jsou odděleně soustřeďovány tyto odpady: a) Biologické odpady, b) Papír, c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, d) Sklo, e) Kovy, f) Nebezpečné odpady, g) Objemný odpad, h) Jedlé oleje a tuky, i) Textil j) Směsný komunální odpad Informace o tom, jak správně třídit naleznete na stránkách společnosti EKO-KOM jak třídit. Pro ty, kdo nepoužívají internet, nabízíme vytištění potřebných pokynů a poskytnutí potřebných informací. Obec je na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství zapojena do systému EKO‑KOM. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Proto podporujeme třídění odpadů a snažíme se šířit osvětu a poradenství, jak si při třídění vést co nejlépe. Informujeme o tom při společných akcích děti ze Základní školy a Mateřské školy Pičín, které se také obvykle aktivně zapojují do Obcí Pičín pořádaných jarních a podzimních úklidů. Stejně se těchto úklidových akcí pravidelně účastní už ustálená skupina dětí i dospělých z Pičína, která se někdy rozroste o další účastníky. Právě tyto akce jsou dobrým místem pro informování o tom, jak obecní systém odpadového hospodaření funguje. Odměna od EKO-KOMu pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů a zapojením do systému EKO‑KOM obec získává právo účastnit se rozvojových projektů společnosti. Dále má možnost získávat informační materiály, a další produkty v oblasti poradenství nebo práce s veřejností. O tom, jak si v oblasti třídění vedou jednotlivé kraje se dozvíte víc zde Finanční odměnu využila Obec Pičín v roce 2023 k zakoupení žlutých popelnic na plasty a nápojové kartony k jednotlivým nemovitostem. Odměna je dále využívána na částečnou úhradu nákladů na úklid veřejných prostranství, úklid sběrného místa a nákup a na nákup, údržbu a opravy košů na odpadky, které jsou umístěny na zastávkách, na veřejném prostranství a před kostelem. Záměrem pro rok 2024 je dokoupit vlastní kontejner na bioodpad a poplenice ke hřbitovu.

Co kam patří - informační letáček firmy Eko-kom

Autor: obec ©

Kontakty
Obec

Obec Pičín
Obecní úřad Pičín
Pičín 154
262 25

IČO: 00243035Úřední hodiny
pondělí a středa:
10.00 - 11.30, 17.00 - 18.30
Upřednostňujeme telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

318 611 142 - Obec Pičín, Obecní úřad pevná linka,
E-mail: obecpicin@picin.cz
ID datové schránky: xe2b49s
Bankovní spojení: ČS: 521709349/0800

737 489 877 - RNDr. Lenka Kupková, starostka obce
603 203 533 - Ing. Josef Bedřich, místostarosta

Virtuální prohlídka
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.picin.cz
© Obec Pičín
Právní doložka
Editace